Arthropod Portfolio - AshleyBradford

Caloptilia negundella

Leaf blotch miner moth