Arthropod Portfolio - AshleyBradford

Theridion frondeum

Cobweb spider female, anterior view