Arthropod Portfolio - AshleyBradford

Callidosoma sp.

Red velvet mite, dorsal view