Arthropod Portfolio - AshleyBradford

Holcocephala sp.

Robber fly, lateral view