Arthropod Portfolio - AshleyBradford

Lycosidae sp.

Wolf spider female